Kategorie: Školní vzdělávací program

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Škola sdružuje tato zařízení:

 • MŠ – Mateřská škola
 • ZŠ – Základní škola
 • ŠD – Školní družina
 • ŠJ – Školní jídelna

Jedná se o vesnickou plně organizovanou školu se spádovou oblastí z okolních vesnic, umístěnou v klidné oblasti blízko centra s dostatečným okolním prostorem (školní zahrada, hřiště, respiria). Škola poskytuje vzdělání celé různorodé škále žáků v dané oblasti (žáci se zdravotním oslabením, žáci se zdravotním postižením, žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, žáci mimořádně nadaní atd.). Kapacita školy není v posledních letech plně využita v důsledku malého počtu dětí v regionu.

Materiální vybavení

 • Vybavení učebnicemi, učebními texty a pomůckami.
 • Kvalitní kopírovací zařízení a vybavení.
 • Vybavení počítačovou technikou s rozvedenou sítí.
 • Obnova nábytku v učebnách.
 • Pravidelné doplňování knižního fondu, odběr časopisů.
 • Zajištění prostředků na DVPP.

Prostorové podmínky

 • Každá třída má svou kmenovou učebnu.
 • Odborné učebny: fyzika, chemie, výtvarná výchova, učebna hudební výchovy, jazyková učebna, počítačová učebna, multimediální učebna (počítač, projektor, plátno, ozvučení, televizor, video), cvičná kuchyňka
 • Tělocvična
 • Hřiště
 • Školní zahrada
 • Respirium s přístřeškem
 • Dílny
 • Školní družina

Hygienické podmínky

 • Odpovídají směrnicím. Hlavní důraz je kladen na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
 • Pravidelně se provádí údržba a modernizace sociálního zařízení. Ve třídách se obnovuje žákovský nábytek a další doplňky. Byla provedena rekonstrukce školní jídelny a zateplení budovy školy. Organizačně je režim školy zaměřen s ohledem na fyzické a psychické zdraví žáků.

Personální zajištění

 • Odborná a pedagogická způsobilost pedagogického sboru dlouhodobě převyšuje 90%. Výchovní poradci jsou 2 (1 pro volbu povolání). Další vzdělávání je dlouhodobě, systematicky  orientováno na inovační procesy ve školství a získávání počítačové gramotnosti.
 • Počty tříd v ročnících jsou 1 – 2.

Sdružení rodičů

 • Hlavní výbor tvoří zástupci rodičů z jednotlivých tříd.
 • Spolupráce vedení školy a SR je velmi dobrá. SR  přispívá na  některé kulturní akce, na lyžařský výcvik, hradí dětem poplatek za dětské časopisy pro mimočítankovou četbu na 1. stupni. Výbor a třídní důvěrníci projednávají na schůzkách s  vedením školy aktuální problémy a potřeby. Škola respektuje připomínky SR a vychází z nich při dalším plánování.

Školská rada

 • Správním orgánem školy je Školská rada, která neformálně zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a hospodařením.

Kontakt se zřizovatelem

 • Obecní úřad v rámci svých možností zabezpečuje všechny důležité potřeby školy a pomáhá při zabezpečování školních akcí. V příštích letech bude nutné investovat větší částky peněz do údržby, zejména rekonstrukci sociálního zařízení . Zásluhou Obce Studená máme ve škole novou moderní počítačovou učebnu. Vedení školy pravidelně podává zprávu o činnosti školy na zasedáních obecního zastupitelstva.

Spolupráce s odborníky

 • Škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a odborníkem na prevenci poruch chování a negativních jevů chování. Podle potřeby zajišťuje besedy a školení pro pedagogy i rodiče.

Regionální spolupráce

 • Škola velmi dobře spolupracuje s místními podnikateli a podniky v regionu hlavně v rámci zajišťování akcí školy formou organizační pomoci, materiálního zabezpečení a sponzorských darů. Místní závody nám umožňují exkurze do jejich provozů.

Mezinárodní spolupráce

 • Škola má navázanou družbu se základní školou v Luftenbergu v Rakousku, se kterou organizuje výměnné pobyty dětí. Družbu se základní školou v Beemsteru v Holandsku ukončila společně s ukončením družebních vztahů s Obcí.

print Formát pro tisk

Kalendář akcí

8 / 2020
Dnes je 11. 8. 2020
33. týden roku
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Vyhledávání


Naše škola

snimek_018.jpg

img

img